دسته: آرشیو سریال آهوی من مارال

دانلود قسمت اول سریال آهوی من مارال

دانلود قسمت اول سریال آهوی من مارال بروز‌ شده

این سریال، قصه ای از ناصرالدین شاه قاجار را روایت می کند؛ او درست، در زمانی که در پی شکار آهو بود، یک دختر زیبا و چشم آهویی را می بیند و از خود بی خود می شود. پس از آن، شاه دستور می دهد که صیاد را به محل شکار بازگردانند؛ اما شاه، از اینکه آن دختر زیبا، عاشق پسری جوان از دیار آذربایجان بوده، غافل است...

  • 29 ژوئن 2022
  • 417 views
دانلود فیلم
دانلود قسمت دوم سریال آهوی من مارال

دانلود قسمت دوم سریال آهوی من مارال بروز‌ شده

این سریال، قصه ای از ناصرالدین شاه قاجار را روایت می کند؛ او درست، در زمانی که در پی شکار آهو بود، یک دختر زیبا و چشم آهویی را می بیند و از خود بی خود می شود. پس از آن، شاه دستور می دهد که صیاد را به محل شکار بازگردانند؛ اما شاه، از اینکه آن دختر زیبا، عاشق پسری جوان از دیار آذربایجان بوده، غافل است...

  • 29 ژوئن 2022
  • 296 views
دانلود فیلم
دانلود قسمت سوم سریال آهوی من مارال

دانلود قسمت سوم سریال آهوی من مارال بروز‌ شده

این سریال، قصه ای از ناصرالدین شاه قاجار را روایت می کند؛ او درست، در زمانی که در پی شکار آهو بود، یک دختر زیبا و چشم آهویی را می بیند و از خود بی خود می شود. پس از آن، شاه دستور می دهد که صیاد را به محل شکار بازگردانند؛ اما شاه، از اینکه آن دختر زیبا، عاشق پسری جوان از دیار آذربایجان بوده، غافل است...

  • 29 ژوئن 2022
  • 470 views
دانلود فیلم